Bundan böyle “Şirket” olarak anılacak Türkyılmaz kireç yapı malzemeleri petrol müh taah inş.san.tic.ltd.şti, müşterilerinin, çalışanlarının, çalışan adaylarının, şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerinin, web sitesi ziyaretçilerinin, tedarikçilerinin ve işbirliği yaptığı üçüncü kişilerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. Bu nedenle, işbu gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili sair mevzuat ve içtihat hükümleri kapsamında Şirketin ticari faaliyetleri ve hukuki yükümlülükleri çerçevesinde ne tür bilgilerin alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizin tarafınızdan nasıl denetlenebileceği ve yasal hükümlerin elverdiği ölçüde Şirket’e başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmektedir. Söz konusu bilgilerin, mevcut ve geçerli olan veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve kullanılması için gerekli olan her türlü işlem Şirket tarafından yerine getirilecektir.

Önemle belirtmek isteriz ki, belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, Kanun’da yer alan istisnalar hariç olmak üzere, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Bu hususta açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir.

 • Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Şirket tarafından işlenen ve muhafaza edilen kişisel veriler şunlardır. 

 • Şirket Çalışanı:
 • Kimlik Bilgileri: Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, işyeri bilgisi, sicil no., vergi numarası, unvan, biyografi vb. bilgiler ile ehliyet, mesleki kimlik, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler
 • İletişim Bilgileri: Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. bilgiler
 • Özlük Bilgileri: Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Nüfus kayıt örneği, İkametgâh Belgesi, Diploma fotokopisi, Erkekler için askerlik durumunu gösteren belge, İş sözleşmesi/ Hizmet sözleşmesi, Aile durumunu bildirir Belge, Sağlık Raporu, Kan grubu kartı, Adli Sicil Kaydı, Fotoğraf, SGK İşe giriş belgesi vs. gibi ilgili mevzuatta belirlenen özlük bilgileri
 • Fiziksel Ölçü Bilgileri: Beden ve ayak ölçüleri
 • Hukuki İşlem Bilgileri: Hukuki hak ve yükümlülüklerimizin tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler (resmi makamlardan ve yargı mercilerinden, işveren sıfatı sebebiyle şirkete gönderilen her türlü hukuki doküman)
 • İşlem Güvenliği Bilgileri: Log kayıtları, IP bilgisi, kimlik doğrulama bilgileri vs.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Sağlık bilgileri (Rutin yapılan sağlık testleri ve özlük dosyası kapsamında gerekli sağlık bilgileri)
 • Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi: Aile bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler
 • Akademik Bilgiler ve İş Tecrübesi: Diploma, eğitim, sertifika, not ortalaması, mezun olunan okul ve sair akademik bilgiler ile ilgili kişinin çalışma geçmişine ait mesleki tecrübeleri
 • Performans Bilgisi: Performans testleri, kişilik test ve envanterleri, mesleki görüş ve değerlendirmeler, verilen eğitimler ve sınav sonuç bilgileri
 • Finans Bilgileri: Banka hesap numarası ve IBAN bilgileri
 • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi: Kamera görüntüleri, giriş-çıkış kayıtları, güvenlik sebebiyle tutulan diğer kayıtlar (araç plakası vs.)
 • Denetim ve Teftiş Bilgisi: Denetim faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan bulgular, değerlendirme ve yorumlar 
 • Görsel Bilgi: Fotoğraf ve kamera görüntüleri 
 • İmza: İmza görüntüsü
 • Çalışan Adayları
 • Kimlik Bilgisi: Ad- soyad, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, cinsiyet, ehliyet
 • İletişim Bilgisi: Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. bilgiler
 • Akademik Bilgiler ve İş Tecrübesi: Diploma ve mezun olunan okul bilgileri, not bilgileri, mesleki tecrübe bilgileri
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler (sağlık): Başvurulan iş pozisyonuna engel oluşturacak sağlık probleminin mevcudiyeti bilgisi
 • Görsel Bilgi: Fotoğraf
 • İmza: İmza görüntüsü
 • Şirket Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Kimlik Bilgisi: Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, sicil no., vergi numarası, ehliyet vs.
 • İletişim Bilgisi: Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. bilgiler
 • Tapu Bilgisi: Tapu sicilinde yer alan gayrimenkul bilgileri
 • Finansal Bilgiler: Banka hesap numarası ve IBAN bilgileri
 • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi: Kamera görüntüleri, güvenlik sebebiyle tutulan diğer kayıtlar (araç plakası vs.)
 • Görsel Bilgi: Fotoğraf ve kamera görüntüleri
 • İmza: İmza görüntüsü
 • Müşteriler
 • Kimlik Bilgisi: Ad- soyad, T.C. kimlik numarası, vergi numarası
 • Finans Bilgisi: Banka hesap numarası ve IBAN, fatura bilgileri
 • İletişim Bilgisi: Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. bilgiler
 • İşbirliği Yapılan Üçüncü Kişiler (Tedarikçiler Dahil)
 • Kimlik Bilgisi: Ad- soyad, T.C. kimlik numarası, vergi numarası
 • İletişim Bilgisi: Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. bilgiler
 • Finansal Bilgiler: Banka hesap numarası ve IBAN, fatura bilgileri
 • Akademik Bilgiler ve İş Tecrübesi: Diploma, eğitim, sertifika, not ortalaması, mezun olunan okul ve sair akademik bilgiler ile ilgili kişinin çalışma geçmişine ait mesleki tecrübeleri
 • İmza: İmza görüntüsü
 • Ziyaretçiler
 • Kimlik Bilgisi: Ad- soyad
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Sağlık verileri
 • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi: Kamera kayıtları, giriş-çıkış bilgileri, araç bilgileri
 • Ziyaret Sebebi ve Çalıştığı Kurum Bilgisi: Ziyaret sebebi ve işyeri bilgisi
 • İmza: İmza görüntüsü 
 • Web Sitesi Ziyaretçileri
 • Kimlik Bilgisi: Ad-soyad
 • İletişim Bilgileri: E-mail
 • Çerez Bilgileri: www.turkyilmazkirec.com web sitesine erişim sağlanılan bilgisayar, cep telefonu, tablet veya diğer mobil cihazlar ile ağ sunucularına isim- değer formatında kaydedilen küçük veri depolama dosyaları

Yukarıda yer alan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak kaydedilmektedir. 

 • Şirketin, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ve içtihat hükümleri uyarınca haiz olduğu yükümlülükleri yerine getirmesi,
 • Şirketin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli ve yeterli önlemleri alabilmesi,
 • Şirket faaliyetlerinin hukuka ve faaliyet konusuna ilişkin mevzuat ve içtihat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi,
 • Şirketin taraf olduğu sözleşmelerin mevcut hukuk kuralları çerçevesinde, amacına uygun, eksiksiz ve doğru olarak akdedilmesi,
 • Verileri kaydedilen kişiler ile doğru iletişimin sağlanabilmesi,
 • Şirketin finans, muhasebe ve hukuk işlerinin ve denetimlerinin yürütülmesi,
 • Gerekli hallerde, kanun tarafından yetkili kılınmış makam, mercii ve kurumlar tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması ve/veya kanun hükümleri uyarınca Şirketin bildirim yapma yükümlülüğünün bulunduğu hallerde doğru bilgilendirmenin yapılabilmesi,  
 • Şirketin insan kaynakları süreçlerinin ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirketin ticari faaliyetlerinden ve Şirket içi personel, ortak, yönetim kurulu üyeleri arasında doğabilecek her türlü uyuşmazlığa ilişkin delil olarak kullanılabilmesi
 1. Kişisel Verilerin Paylaşımı

Şirket tarafından işlenen kişisel veriler, Kanuna ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak güvenli biçimde saklanmaktadır. Söz konusu bilgilerin herhangi bir kayba, suiistimale ya da değişikliğe karşı korunması için gerekli tüm teknik, idari ve hukuki önlemleri alınmaktadır. Şirket´in, ticari faaliyetleri ve hukuki yükümlülükleri çerçevesinde kişisel verileri paylaşmak durumunda olduğu kişiler sözleşmeden ve mevzuattan kaynaklı yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. 

Kişisel Verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 3. maddesinde yer alan amaçlar çerçevesinde aşağıdaki kişi ve kurumlar ile paylaşılmaktadır.

 • Şirket hissedarları, çalışanları, iş ortakları; 
 • Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin hizmet aldığı üçüncü kişiler ile hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçiler, danışmanlar;
 • Kanunen yetkili kılınan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları
 • Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı

Kişisel Verilerinizin yurt dışına aktarılması halinde, Kanun’un 9. Maddesi kapsamında kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması gerekli olup, yeterli korumanın bulunmaması durumunda ilgili kişiden açık rıza alınması, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurum’unun izninin bulunması hususlarına riayet edilecektir. 

Kişisel Verileriniz, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın üçüncü kişilere aktarılabilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Özel Nitelikli Veriler

Kanun’da “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri sayılmıştır. Özel nitelikli verilerin işlenebilmesi ve muhafaza edilebilmesi için ilgili kişinin açık rızası aranır. 

Şirket tarafından, çalışanlara, çalışan adaylarına ve ziyaretçilere ait özel nitelikli veriler işlenmektedir.  Tarafımızca işlenen özel nitelikli veriler, 

 • Şirket çalışanı için: özlük dosyası kapsamında temin edilen sağlık raporları, kan grubu bilgisi, adli sicil kaydı, Şirketin tabi olduğu denetim hükümleri uyarınca rutin yapılan sağlık testleri ve varsa eski versiyon nüfus cüzdanı fotokopisi üzerinde yer alan din ve kan grubu bilgisidir. 
 • Çalışan adayları için: İşe Başvuru Formunda aday tarafından belirtilen sağlık bilgileridir.
 • Ziyaretçiler için: Ziyaretçi Formunda yer alan sağlık bilgileridir.

Bu veriler, başta 4857 Sayılı İş Kanunu md.75 ve ilgili sair hükümleri olmak üzere Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Şirket’in kanuni yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. 

 • Veri Sahibinin Hakları 

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel verileri işlenen kişilerin aşağıdaki hususları talep etme hakkı mevcuttur.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (varsa),
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 
 • Başvuru ve Bilgi Talebi

İlgili Kişinin, yukarıda belirtilen hususlarda bilgi talep etmesi halinde;

 • Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilir.
 • Noter kanalıyla Şirketin resmi adresine bildirim göndererek bilgi almak istediği hususu iletebilir.
 • Konuya ilişkin sorularını “info@turkyilmazkirec.com” mail adresine iletebilir. 
 • Kurul tarafından belirlenen ve/veya belirlenecek diğer yöntemleri tercih edebilir. 

İlgili Kişi’nin başvuru talebine en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır. 

* İşbu Gizlilik Politikası içerisinde mevzuat değişiklikleri, güncel içtihat hükümleri ile yargı kararlarındaki yenilikler ve sair sebeplerden dolayı, değişiklik yapılabilecektir.